Oficjalna strona Ochotniczej Straży Pożarnej w Ossach
Strona Główna 24 Marzec 2017
Patron
Św Florian
Ślubowanie Strażaka
Modlitwa Strażaka
Przykazania Strażaka
Historia
Historia powstania
Zarządy
Członkowie
Zarząd
Czynni
Honorowi
Wspierający
Młodzieżowe Drużyny
Ważniejsze wydarzenia z życia OSP Ossy
2010 rok
2011 rok
2012 rok
2013 rok
2014 rok
2015 rok
2016 rok
Sala Weselna
Remiza
Duża Sala - Galeria
Mała Sala - Galeria
Wokół Remizy
Wynajem
Cennik
Wieś
Sołectwo Ossy
Regulaminy
Statut OSP Ossy
Umundurowanie
Odznaczenia
Zasady nadawania stopni członkom OSP
Różne
Wstąp do OSP
Stronę odiwedziło
Liczniki
 Odznaczenia

Regulamin odznaczeń, odznak i wyróżnień

Obowiązuje na podstawie uchwały nr 23/VI/2009
Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP
z dnia 12 marca 2009 roku
z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2010 roku.


WSTĘP

Ochotniczy ruch strażacki chlubnie zaznaczył swoje istnienie na kartach historii narodu i państwa polskiego. Przykłady poświęcenia w niesieniu ratunku i pomocy są udziałem licznej rzeszy strażaków ochotników, którzy swoją działalnością zyskują uznanie społeczne. Walka z żywiołem ognia i sił przyrody, ratowanie zdrowia, życia i mienia w obliczu wypadków, katastrof oraz zdarzeń losowych, to tylko część działalności Ochotniczych Straży Pożarnych. Członkowie OSP ponadto uczestniczą w kultywowaniu tradycji i dorobku kulturalnego. Swoją pracą i opieką docierają do młodzieży, którą organizują we wspólnym działaniu dla dobra rodziny, środowiska i kraju. Wypełniając społeczną powinność strażacy ochotnicy spotykają się z życzliwym zainteresowaniem szerokiego grona sympatyków i dobroczyńców, którzy wspierają realizację celów ochotniczych straży pożarnych i ich Związku.
Te wysoce pozytywne przykłady postaw strażaków ochotników, a także osób ich wspomagających znajdują uhonorowanie między innymi w przyznawanych im przez władze państwowe odznaczeniach.
Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP nadaje odznaczenia, odznaki i wyróżnienia członkom OSP, działaczom Związku oraz osobom i instytucjom współuczestniczącym w realizacji zadań społecznego ratownictwa oraz przedsięwzięć programowych Związku.
Rodzaje odznaczeń, odznak i wyróżnień, ich opis i wzory oraz zasady ich nadawania określa niniejszy regulamin.


ODZNACZENIA

1. ZŁOTY ZNAK ZWIĄZKU OCHOTNICZYCH

STRAŻY POŻARNYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

2. MEDAL HONOROWY im. BOLESŁAWA CHOMICZA

3. MEDAL „ZA ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA”


ODZNAKI

4. „STRAŻAK WZOROWY”

5. „ZA WYSŁUGĘ LAT”

6. „MŁODZIEŻOWA DRUŻYNA POŻARNICZA”


WYRÓŻNIENIA

7. DYPLOM UZNANIA

8. LIST POCHWALNY


ZASADY NADAWANIA ODZNACZEŃ, ODZNAK I WYRÓŻNIEŃ

9. Odznaczenia, odznaki i wyróżnienia nadawane są przez

Prezydium Zarządu Głównego Związku OSP RP oraz prezydia zarządów oddziałów Związku, zgodnie z kompetencjami określonymi w regulaminie.

10. Właściwe prezydia zarządów oddziałów ZOSP RP

podejmują uchwały w sprawach nadawania oraz opiniowania wniosków o nadanie odznaczeń, odznak i wyróżnień.

11. Prezydium Zarządu Głównego Związku OSP RP nadaje:

1) ZŁOTY ZNAK ZWIĄZKU OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH RP,
2) MEDAL HONOROWY im. BOLESŁAWA CHOMICZA,
3) MEDAL „ZA ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA”,
4) WYRÓŻNIENIA
z własnej inicjatywy, na wniosek OSP lub prezydium zarządu oddziału ZOSP RP, pozytywnie zaopiniowany przez prezydia zarządów oddziałów ZOSP RP wyższego stopnia.

12. ZŁOTY ZNAK ZWIĄZKU OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH RP

i MEDAL HONOROWY im. BOLESŁAWA CHOMICZA Prezydium Zarządu Głównego Związku OSP RP nadaje:
1) ochotniczym strażom pożarnym i członkom OSP,
2) oddziałom i działaczom Związku,
3) strażakom i pracownikom cywilnym PSP,
4) osobom, instytucjom i organizacjom szczebla centralnego
współpracującym i wspomagającym Związek OSP RP w realizacji celów statutowych,
5) cudzoziemcom, w tym przedstawicielom współpracujących
ze Związkiem OSP RP zagranicznych organizacji pożarniczych (ratowniczych),
6) pracownikom Związku OSP RP.

13. MEDAL „ZA ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA”

Prezydium Zarządu Głównego Związku OSP RP nadaje:
1) ochotniczym strażom pożarnym,
2) oddziałom Związku OSP RP,
3) strażakom i pracownikom cywilnym Państwowej Straży Pożarnej,
4) osobom, instytucjom i organizacjom szczebla centralnego
współpracującym i wspomagającym Związek OSP RP w realizacji celów statutowych,
5) cudzoziemcom, a w tym przedstawicielom współpracujących
ze Związkiem OSP RP zagranicznych organizacji pożarniczych (ratowniczych),
6) pracownikom Biura Zarządu Głównego Związku OSP RP.

14. Wyróżnienia Prezydium Zarządu Głównego Związku OSP RP nadaje:

1) ochotniczym strażom pożarnym,
2) działaczom władz Związku,
3) działaczom oddziałów wojewódzkich Związku OSP RP,
4) strażakom i pracownikom cywilnym Państwowej Straży Pożarnej,
5) osobom, instytucjom i organizacjom szczebla centralnego
współpracującym i wspomagającym Związek w realizacji celów statutowych,
6) cudzoziemcom, a w tym przedstawicielom współpracujących
ze Związkiem zagranicznych organizacji pożarniczych (ratowniczych),
7) pracownikom Związku OSP RP.

15. Prezydium zarządu oddziału wojewódzkiego Związku OSP RP nadaje:

1) MEDAL „ZA ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA”,
2) WYRÓŻNIENIA
z własnej inicjatywy, na wniosek OSP, lub prezydium zarządu oddziału niższego stopnia Związku OSP RP, pozytywnie zaopiniowany przez prezydia zarządów oddziałów ZOSP RP wyższego stopnia.

16. Odznaczenia i wyróżnienia wskazane w pkt. 15 prezydium
zarządu oddziału wojewódzkiego Związku OSP RP nadaje osobom, instytucjom i organizacjom z terenu województwa, w tym:
1) członkom ochotniczych straży pożarnych,
2) działaczom Związku OSP RP,
3) strażakom i pracownikom cywilnym Państwowej Straży Pożarnej,
4) osobom, instytucjom i organizacjom wspomagającym
ochotnicze straże pożarne i oddziały Związku w wykonywaniu zadań ratowniczych oraz realizacji celów Związku,
5) pracownikom Związku OSP RP.

17. Prezydium zarządu oddziału powiatowego Związku OSP RP nadaje:
1) ODZNAKĘ „STRAŻAK WZOROWY”,
2) WYRÓŻNIENIA
z własnej inicjatywy, na wniosek prezydium zarządu oddziału gminnego (równorzędnego) Związku, lub na wniosek OSP pozytywnie zaopiniowany przez prezydium oddziału gminnego (równorzędnego) ZOSP RP.

18. Odznakę „STRAŻAK WZOROWY”
prezydium zarządu oddziału powiatowego Związku OSP RP nadaje członkom ochotniczych straży pożarnych z terenu powiatu.

19. Wyróżnienia prezydium zarządu oddziału powiatowego
Związku OSP RP nadaje osobom, instytucjom i organizacjom z terenu powiatu, w tym:
1) działaczom oddziałów gminnych Związku,
2) strażakom i pracownikom cywilnym komendy powiatowej
(miejskiej) PSP,
3) osobom, instytucjom i organizacjom współpracującym
i wspomagającym oddział powiatowy Związku w realizacji celów Związku,
4) pracowników Zwi¹zku OSP RP.

20. Prezydium zarządu oddziału gminnego (równorzędnego)
Związku OSP RP nadaje:
1) ODZNAKĘ „ZA WYSŁUGĘ LAT”,
2) ODZNAKĘ „MŁODZIEŻOWA DRUŻYNA POŻARNICZA”,
3) WYRÓŻNIENIA
z własnej inicjatywy, na wniosek zarządu OSP albo rady Harcerskiej Drużny Pożarniczej (HDP).

21. Odznaki wymienione w pkt. 20 ppkt 1 i 2 prezydium
zarządu oddziału gminnego (równorzędnego) Związku OSP RP nadaje odpowiednio:
1) członkom ochotniczych straży pożarnych,
2) członkom młodzieżowych i harcerskich drużyn pożarniczych
z terenu gminy.

22. Wyróżnienia, prezydium zarządu oddziału gminnego
Związku OSP RP nadaje osobom, instytucjom i organizacjom z terenu gminy, w tym:
1) ochotniczym strażom pożarnym,
2) członkom ochotniczych straży pożarnych,
3) strażakom i pracownikom cywilnym Państwowej Straży Pożarnej,
4) osobom, instytucjom i organizacjom współpracującym
i wspomagającym oddział gminny w realizacji celów Związku.
5) pracownikow Zwi¹zku OSP RP.

23. Prezydium zarządu oddziału Związku OSP RP
lub zarząd OSP wnioskując o nadanie odznaczenia lub odznaki „STRAŻAK WZOROWY” podejmują stosowną uchwałę ze wskazaniem komu i jakie odznaczenie lub odznakę proponują nadać oraz wystawiają imienny wniosek według wzoru określonego w załączniku nr 1 do regulaminu (format A-5).
1) Wniosek o nadanie odznaczenia dla zbiorowości
prezydia wystawiają według wzoru określonego w załczniku nr 2 do regulaminu (format A-5).

24. W sprawach o nadanie odznak ”Za Wysługę Lat”
i „Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza” stosuje się wnioski, których wzór określa załącznik nr 3 do regulaminu.

25. Wnioski o nadanie odznaczenia, odznaki lub wyróżnienia
w uzasadnieniu powinny zawieraæ informacje o numerze i dacie podjęcia uchwały dotyczącej tego wniosku. Wnioski wraz z uchwałą o nadanie odznaczenia, odznaki lub wyróżnienia składa się do uprawnionego do jej nadania prezydium zarządu oddziału Związku OSP RP na dwa miesiące przed przewidywanym terminem wręczenia.

26. Wnioski w sprawach odznaczeń, odznak i wyróżnień
nadawanych przez Prezydium Zarządu Głównego Związku OSP RP składają prezydia zarządów oddziałów wojewódzkich Związku lub za ich pośrednictwem:
1) zarządy ochotniczych straży pożarnych
(dla osób, instytucji lub organizacji),
2) prezydia zarządów oddziałów gminnych (równorzędnych)
Związku (dla osób, instytucji i OSP),
3) prezydia zarządów oddziałów powiatowych Związku
(dla osób,instytucji, oddziałów gminnych i OSP).

27. Wnioski, o których mowa w pkt. 26
(np. wniosek OSP o nadanie Złotego Znaku Związku OSP RP jej członkowi), powinny być skierowane do Prezydium Zarządu Głównego Związku OSP RP za pośrednictwem prezydium zarządu oddziału wojewódzkiego Związku po zaopiniowaniu przez prezydia zarządów oddziałów Związku: gminnego (równorzędnego), powiatowego i wojewódzkiego.

28. W sprawach wniosków na odznaczenia, odznaki i wyróżnienia
przyznawane przez prezydia: zarządu oddziału wojewódzkiego i powiatowego Związku OSP RP postanowienia pkt. 26 i 27 stosuje się odpowiednio.

29. Wnioski o nadanie odznaczeń, odznak i wyróżnień
dla strażaków i pracowników cywilnych jednostek organizacyjnych PSP, kierownicy tych jednostek składają do właściwych terytorialnie zarządów oddziałów Związku OSP RP.

30. Prezydium zarządu oddziału Związku OSP RP
uprawnione do nadawania odznaczenia, odznaki lub wyróżnienia może odstąpić od ich nadania (rozpatrzyć wniosek negatywnie) w przypadku:
1) braku wymaganych opinii,
2) braku spełnienia przez kandydata warunków określonych
w regulaminie,
3) ujawnionego sprzeniewierzenia się celom Związku
lub godności członka OSP przez kandydata do odznaczenia (wyróżnienia),
4) wyczerpania na dany okres czasu limitu odznaczeń i odznak.


WARUNKI NADAWANIA ODZNACZEŃ, ODZNAK I WYRÓŻNIEŃ

31. Złoty Znak Związku OSP RP nadawany jest za

długoletnią aktywną działalność w ochotniczej straży pożarnej lub w Związku OSP RP. Odznaczeniem tym mogą być uhonorowani: działacze Związku OSP RP, członkowie OSP, osoby, instytucje, organizacje i oddziały Związku OSP RP, które w sposób znaczący zasłużyły się dla działalności Związku, jak również ochotnicze straże pożarne o co najmniej 100-letniej działalności.

32. Działacze Związku OSP RP, członkowie OSP,
oddziały Związku OSP RP, osoby, instytucje lub organizacje przewidziane do uhonorowania Złotym Znakiem Związku OSP RP powinny posiadać od conajmniej 5-ciu lat Złoty Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa”.

33. Medal Honorowy im. Bolesława Chomicza
nadawany jest za zasługi dla rozwoju i umacniania Związku OSP RP oraz ochotniczych straży pożarnych.
Medal ten mogą otrzymać OSP i ich członkowie, działacze Związku oraz osoby, instytucje i organizacje. Medalem tym mogą być uhonorowane oddziały Związku wyróżniające się w realizacji celów Związku.

34. Osoby, instytucje, organizacje,oddziały Związku i OSP
przewidziane do Medalu Honorowego im. Bolesława Chomicza powinny posiadać od co najmniej 5-ciu lat Złoty Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa”, a OSP dodatkowo legitymować się 80-letnią działalnością.

35. Medal Honorowy im. Bolesława Chomicza
powinien być nadawany i wręczany głównie z okazji obchodów jubileuszy OSP i Związku OSP RP.

36. W sytuacjach szczególnych, Prezydium Zarządu Głównego
Związku OSP RP może odstąpić od warunku określonego w pkt. 32 i 34 regulaminu.

37. Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa”
nadawany jest za wyróżniającą się działalność na rzecz ochrony przeciwpożarowej. Medal dzieli się na trzy stopnie: brązowy, srebrny i złoty. Medalem tym mogą być odznaczone osoby, instytucje i organizacje w tym OSP, ich członkowie oraz działacze Związku OSP RP.

38. Warunkiem nadania Brązowego Medalu „
Za Zasługi dla Pożarnictwa” członkowi jednostki operacyjno-technicznej (zespołu ratowniczego) OSP biorącemu bezpooeredni udział; w działaniach ratowniczych jest posiadanie odznaki „Strażak Wzorowy” od co najmniej 3 lat, a osobom, instytucjom, organizacjom po okresie co najmniej 5-letniej działalności lub współpracy z OSP lub Związkiem OSP RP. Pozostali członkowie OSP mogą mieć nadany medal po co najmniej 5-ciu latach działalności od osiągnięcia pełnoletności.

39. Warunkiem nadania odznaczenia wyższego stopnia
jest posiadanie odznaczenia niższego stopnia przez co najmniej 5 lat.

40. W sytuacjach szczególnych prezydia zarządów:
głównego i wojewódzkiego ZOSP RP, mogą odstąpić od warunków określonych w pkt. 38 i 39.

41. Ochotnicze straże pożarne wyróżniające się aktywną
działalnością mogą być uhonorowane medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa”. Stopień medalu odpowiada jubileuszowi:
1) za działalność co najmniej 25 letnią – medal brązowy,
2) za działalność co najmniej 50 letnią – medal srebrny,
3) za działalność co najmniej 75 letnią – medal złoty

42. 1) Odznaka „Strażak Wzorowy”
może być nadawana tylko członkom jednostki operacyjno-technicznej (zespołu ratowniczego) OSP za wzorową działalność, zaangażowanie i godną postawę społeczną.
2) Członek jednostki operacyjno-technicznej
(zespołu ratowniczego) OSP biorący bezpooeredni udział; w działaniach ratowniczych przewidziany do nadania tej odznaki powinien mieć złożone zgodnie ze statutem OSP przyrzeczenie (ślubowanie) członka czynnego (zwyczajnego) OSP, posiadać wyszkolenie odpowiadające aktualnie pełnionej funkcji oraz co najmniej trzyletni staż w działalności ratowniczo-gaśniczej.

43. Odznaka „Za Wysługę Lat”
przewidziana jest dla członków ochotniczych straży pożarnych, młodzieżowych i harcerskich drużyn pożarniczych oraz działaczy Związku OSP RP, wykazujących się działalnością przez co najmniej pięć lat. Odznaka uzupełniana jest w cyklu pięcioletnim oznaczeniem liczby lat działalności w OSP.

44. Odznaka „Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza”
jest wyróżnieniem nadawanym członkom młodzieżowych i harcerskich drużyn pożarniczych za aktywną działalność w drużynie przy ochotniczej straży pożarnej.

45. Odznaka posiada trzy stopnie:
1) pierwszy stopień – brązowa,
2) drugi stopień – srebrna,
3) trzeci stopień – złota.

46. Odznaka „Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza”:
1) pierwszego stopnia –
może być nadana po złożeniu ślubowania i posiadaniu co najmniej rocznego stażu w drużynie,
2) drugiego stopnia –
może być nadana po upływie co najmniej dwóch lat od uzyskania odznaki pierwszego stopnia,
3) trzeciego stopnia –
może być nadana po upływie co najmniej dwóch lat od uzyskania odznaki drugiego stopnia.

47. Członkom MDP w wieku 17 – 18 lat po złożeniu
ślubowania i co najmniej półrocznym okresie wykonywania funkcji instruktorskich w szkoleniu drużyny można nadać brązową odznakę MDP.

48. Złota odznaka MDP może być przyznawana
ustanowionym przez zarządy OSP opiekunom MDP lub działaczom Związku OSP RP będącym członkami komisji d/s młodzieży zarządów oddziałów Związku OSP RP wszystkich szczebli – posiadającym co najmniej trzyletni staż działalnooeci w takim charakterze. Uchwałę w tym zakresie podejmuje właściwe prezydium zarządu oddziału gminnego (równorzędnego) Związku OSP RP.

49. 1. Złoty Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa”
możne być nadany osobie fizycznej dwukrotnie, natomiast instytucjom,organizacjom, oddziałom Związku i OSP tylko jeden raz.
2. Nadanie złotego medalu „Za Zasługi dla Pożarnictwa”
po raz drugi, może nastąpić po upływie conajmniej 5-ciu lat od nadania takiego po raz pierwszy.
3. Nadanie powtórne złotego medalu „
Za Zasługi dla Pożarnictwa” następuje na mocy uchwały prezydium Zarządu Głównego Związku OSP RP podjętej z własnej inicjatywy lub na wniosek prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP.
4. Powtórne nadanie złotego medalu „Za Zasługi dla Pożarnictwa”
oznacza się poprzez nałożenie na wstążkę już posiadanego medalu okucia, w kształcie gładkiej, złoconej matowej listewki szerokości 5 mm z polerowanymi krawędziami.


50. Jeżeli osoba odznaczona zmarła przed wręczeniem
jej odznaczenia lub odznaki przekazuje się je najbliższej rodzinie.

51. 1. Zmarłym szczególnie zasłużonym w działaniach
na rzecz OSP lub Związku oraz poległym w działaniach ratowniczo-gaśniczych mogą być nadawane odznaczenia i odznaki z pominięciem postanowień regulaminu.
2. W razie nadania odznaczenia pośmiertnie stosuje się sposób
dekoracji ustalony w Ceremoniale OSP.

52. Dyplom uznania przyznawany jest zgodnie
z uprawnieniami osobom, instytucjom i organizacjom za aktywną działalność wspomagającą realizację celów Związku OSP RP.

53. List pochwalny przewidziany jest dla ochotniczych
straży pożarnych i ich członków wyróżniających się w działalności statutowej.


POZBAWIENIE ODZNACZEŃ I ODZNAK

54. Prezydium, które nadało odznaczenie lub odznakę

z własnej inicjatywy, na wniosek innego prezydium zarządu oddziału Związku albo zarządu OSP, może podjąć uchwałę o ich pozbawieniu w razie stwierdzenia, że:
1) nadanie odznaczenia lub odznaki nastąpiło w wyniku
wprowadzenia w błąd,
2) odznaczony dopuścił się czynu, wskutek którego
stał się niegodny odznaczenia lub odznaki,
3) odznaczony został skazany prawomocnym wyrokiem sądu
na karę dodatkową pozbawienia praw publicznych.

55. Uchwała o pozbawieniu może dotyczyć wszystkich
lub tylko niektórych odznaczeń, odznak lub wyróżnień.


OPISY I WZORY ODZNACZEŃ I ODZNAK

56. Złoty Znak Związku OSP RP jest krzyżem równoramiennym,

zakończonym na rogach ramion kulkami. Krzyż o wymiarach 41 mm x 41 mm na krawędziach ma 1 mm pasek. Wykonany jest z metalu koloru złotego. Ramiona krzyża pokryte są białą emalią w złoconym obramowaniu. W środku krzyża, na okrągłej czerwonej emaliowanej tarczy, umieszczony jest orzeł jagielloński z metalu koloru srebrnego, z otokiem koloru jasnogranatowego oraz z napisem: ZWIĄZEK OCHOTNICZYCH * STRAŻY POŻARNYCH RP *. Na tle górnego ramienia krzyża, nad środkową częścią tarczy, umieszczony jest płomień z metalu koloru srebrnego. Pomiędzy ramionami krzyża wieniec ze stylizowanych liści laurowych o szerokości 5 mm z metalu koloru złotego. Rewers gładki.
1) odznaczenie dla osób indywidualnych zawiesza się na wstążce
o szerokości 38 mm, koloru czerwonego z białymi paskami o szerokości 4 mm, umieszczonymi na krawędziach wstążki. Wzór legitymacji nadania Złotego Znaku Związku określa załącznik nr 4 do regulaminu.
2) odznaczenie dla zbiorowości. posiadających sztandary
zawiesza się pod kokardą wstążki o szerokości 38 mm, koloru czerwonego z białymi paskami o szerokości 4 mm umieszczonymi na krawędziach wstążki. Wstążka ma dwa warkocze o długości po 100 cm każdy zakończone złotymi frędzlami. Razem z odznaczeniem wręczany jest w ozdobnej oprawie dyplom potwierdzający nadanie Złotego Znaku Zwi¹zku. Wzór dyplomu potwierdzającego nadanie Złotego Znaku Związku określa załącznik nr 5 do regulaminu.
3) odznaczenie dla zbiorowości nie posiadających sztandarów
wręcza się w etui razem z dyplomem w ozdobnej oprawie, potwierdzającym nadanie Złotego Znaku Związku.


Zdj. 1 Złoty Znak Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RPZdj. 2 Złoty Znak Związku OSP RP na wstążce dla osoby indywidualnej i baretka.Zdj. 3 Złoty Znak Związku OSP RP na wstążce dla zbiorowości posiadających sztandary.Zdj. 4 Miejsce wpięcia Złotego Znaku Związku OSP RP w koluszko na drzewcu sztandaru.Zdj. 5. Złoty Znak Związku umieszczony w etui (dla instytucji, organizacji, oddziałów Zwiazku i OSP) nie posiadających sztandarów.


57. Medal Honorowy im. Bolesława Chomicza ma kształt
okrągłej tarczy o średnicy 70 mm i wykonany jest z metalu koloru srebrnego oksydowanego. Na awersie medalu wykonany jest w płaskorzeźbie wizerunek przedstawiający popiersie pierwszego prezesa Głównego Związku Straży Pożarnych RP, a obok napis w trzech wierszach: BOLESŁAW/CHOMICZ/1878 – 1959. Na rewersie odznaczenia umieszczone są akcesoria strażackie (dwa hełmy, dwa bosaki, drabina, toporek, prądownica, dzwon, sygnałówka). W dolnej części znajduje się wizerunek Znaku Związku OSP RP, a pod nim napis: BOGU NA CHWAŁĘ – LUDZIOM NA POŻYTEK. W prawej, bocznej części rewersu umieszczono półkoliście stylizowane liście dębu. Odznaczenie jest wręczane w etui z dyplomem w ozdobnej oprawie potwierdzającym nadanie medalu. Wzór dyplomu potwierdzającego nadanie Medalu określa załącznik nr 6 do regulaminu.


Zdj. 6 Awers i rewers Medalu Honorowego im. Bolesława ChomiczaZdj. 7 Medal Honorowy im. Bolesława Chomicza umieszczony w etui.


58. Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa” ma kształt okrągłej
tarczy o średnicy 30 mm, z krawędzią o szerokości 1 mm wykonanej z metalu odpowiedniego koloru; złotego, srebrnego i brązowego. Na awersie medalu wykonana jest w płaskorzeźbie postać greckiej bogini ognia – Hestii, stojącej na liściach laurowych i opartej prawą ręką na tarczy z pochodnią. W lewej ręce trzyma liść wawrzynu nad napisem w czterech wierszach ZA/ZASŁUGI/DLA/POŻARNICTWA. Na rewersie oznaki widnieje orzeł jagielloński oparty na skrzyżowanych toporkach w obramowaniu wieńca szerokości 3 mm ze stylizowanych liści laurowych. W górnej części w półkolu napis: ZW. OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH RP. Medal noszony jest na białej wstążce szerokości 35 mm z czerwonym paskiem o szerokości 15 mm, umieszczonym symetrycznie pośrodku wstążki. Wzory legitymacji medali „Za Zasługi dla Pożarnictwa” określa załącznik nr 7 do regulaminu.
1) odznaczenie dla zbiorowości wręcza się odpowiednio jak
w pkt. 56 ust. 2 i 3 niniejszego Regulaminu. Wzór dyplomu nadania srebrnego medalu „Za Zasługi dla Pożarnictwa” określa załącznik nr 8 do regulaminu.


Zdj. 8 Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa” w trzech stopniach (awersy medali brązowego i złotego i rewers medalu srebrnego) oraz baretki.Zdj. 9 Oznaczenie nadania złotego medalu „Za Zasługi dla Pożarnictwa” przyznanego po raz drugi i baretka.Zdj. 10 Brązowy medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa” w ozdobnym etui (dla instytucji, organizacji, oddziałów Związku i OSP) nie posiadających sztandarów.


59. Odznaka „Strażak Wzorowy” składa się z równoramiennego
trójkąta wykonanego z metalu, którego lewa połowa pokryta jest emalią czerwoną, a prawa – granatową (patrząc na odznakę).
U góry trójkąta profil głowy strażaka w hełmie, niżej napis w dwóch wierszach: STRAŻAK/WZOROWY.
Na tle trójkąta dwa skrzyżowane toporki. Na trójkąt nałożony jest wieniec laurowy z metalu koloru złotego. Wzór legitymacji odznaki „Strażak Wzorowy” określa załącznik nr 9 do regulaminu.


Zdj 11 Odznaka „Strażak Wzorowy”


60. Odznaka „Za Wysługę Lat”
jest wymienną, okrągłą tarczą o średnicy 24 mm, wykonaną z metalu koloru złotego, nakładaną na złotą podkładkę. U góry podkładki widnieje hełm strażacki a dołu nasada prądownicy. Tarcza umieszczona jest na tle dwóch skrzyżowanych toporków. Na otoku podkładki wieniec z liści laurowych szerokości 5 mm zwężający się do góry. Tarcza składa się z białego otoku o szerokości 4 mm z napisem złoconym: ZW. OCHOTN. STRAŻY POŻ. RP * ZA WYSŁUGĘ LAT *, oraz czerwonego środka z odchodzącymi odśrodkowo promieniami. Na tle promieni złocona liczba : V, X, XV, XX, XXV, XXX, XXXV, 40,45, 50, 55, 60, 65 i 70. Wzór legitymacji odznaki „Za wysługę ....... lat” określa załącznik nr 10 do regulaminu.


Zdj. 11 Odznaka „Za Wysługę Lat” – 25 i 70 lat


61. Odznaka „Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza”
ma formę toporka strażackiego. W części przeciwległej do ostrza toporka znajduje się napis „OSP”, po prawej stronie wkomponowany jest czerwony trójkąt. U dołu znajduje się napis „Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza”. Odznaka brązowa, srebrna, złota wykonana jest z metalu odpowiedniego koloru. Wzór legitymacji odznaki „Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza” określa załącznik nr 11 do regulaminu.


Zdj. 12 Odznaka „Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza” w trzech stopniach


62. Sposób noszenia odznaczeń i odznak określa Regulamin Umundurowania.

63. Sposób umieszczania odznaczenia na sztandarze określają:

Regulamin Sztandarów i Ceremoniał Związku OSP RP.


POSTANOWIENIA KOŃCOWE

64. Potwierdzeniem nadania odznaczenia lub odznaki

jest legitymacja lub dyplom. Dokumenty te wydają prezydia uprawniające do ich nadawania. Strona legitymacji jest formatu A-7 a dyplomu A-4.

65. Legitymacje wydaje się osobie uhonorowanej
odznaczeniem lub odznaką, z wyjątkiem Medalu Honorowego im. Bolesława Chomicza, a dyplom – zbiorowości, której odznaczenie zostało nadane.

66. Do Medalu Honorowego im. Bolesława Chomicza
wydawany jest zawsze dyplom.

67. 1. Prezydia zarządów oddziałów Związku OSP RP:
wojewódzkiego, powiatowego (równorzędnego), gminnego (równorzędnego) mogą ustanawiać własne odznaki. Ustanowienie odznak odbywa się za zgodą prezydium Zarządu Głównego Związku OSP RP.
2. Ochotnicze straże pożarne mogą ustanawiać
własne odznaki, powiadamiając o tym fakcie Zarząd Główny Związku OSP RP w terminie 30 dni od dnia podjęcia przedmiotowej uchwały.
3. Rejestr wymienionych w ust. 1 i 2 odznak,
prowadzi biuro Zarządu Głównego Związku OSP RP.

68. Wręczenia nadanych odznaczeń, odznak
i wyróżnień dokonuje prezes lub wskazany przez niego przedstawiciel prezydium zarządu oddziału Związku OSP RP, które odznaczenie, odznakę, wyróżnienie ustanowiło lub nadało.

69. Prezydia uprawnione do nadawania odznaczeń,
odznak i wyróżnień prowadzą ewidencję nadań – według wzoru określonego w załączniku nr 13 do regulaminu.

70. Prezydia zarządów oddziałów Związku OSP RP
uprawnione do nadawania wyróżnień określają ich wzory i zapewniają wykonanie.

71. Decyzją właściwego prezydium zarządu
oddziału Związku OSP RP, prowadzenie spraw związanych z nadawaniem odznaczeń, odznak i wyróżnień może być powierzone wyznaczonemu funkcyjnemu w oddziale Związku OSP RP lub pracownikowi etatowemu.

72. 1. W przypadku zgubienia lub zniszczenia odznaczenia,
odznaki, aktu nadania z oprawą, etui prezydia zarządów oddziałów Związku OSP RP uprawnione do nadawania odznaczeń lub odznak na prośbę osoby odznaczonej, jej najbliższej rodziny lub na prośbę wnioskodawcy mogą ponownie je wydać. Ponowne wydanie odznaczenia, odznaki, aktu nadania z opraw¹ oraz etui następuje za zwrotem kosztów ich wytworzenia.
2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio w przypadku
zgubienia lub zniszczenia legitymacji nadanego odznaczenia lub odznaki. Wówczas można wydać nieodpłatnie wtórnik legitymacji, którego wzór określa załącznik nr 12 do regulaminu. W przypadku zagubienia lub zniszczenia aktu nadania oraz dyplomu „Złotego Znaku Związku” lub „Medalu Honorowego im. Bolesława Chomicza” przy ich odtworzeniu umieszcza się symetrycznie na akcie lub dyplomie napis „WTÓRNIK”. Przy odtworzeniu legitymacji pod napisem „LEGITYMACJA” umieszcza siê symetrycznie napis „WTÓRNIK”.

73. 1. Inne odznaczenia i odznaki Związku OSP RP
(i jego poprzedników) nosi się po wymienionych w regulaminie, w kolejnooeci ich otrzymania i w sposób określony w przepisach ustanawiających te odznaczenia i odznaki.
2. Odznaki o których mowa w pkt. 67.1. i 67.2.
ustanowione przed wejściem niniejszego regulaminu a nadal funkcjonujące, podlegają zgłoszeniu do biura Zarządu Głównego Związku OSP RP 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszego regulaminu.

Kalendarz
Zegar
Pogoda
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Shoutbox
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

Brak postów.
straz,pozarna,straż,pożarna,ossy,wynajem,sali,sale,remiza,ospossy,osp,ochotnicza,ochotnicza straż pożarna ossy,ochotnicza straz pozarna ossy,

Załóż : Własne Darmowe Forum | Własną Stronę Internetową | Zgłoś nadużycie